ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen studio hanne en de afnemer (consument of zakelijke afnemer). Tenzij studio hanne uitdrukkelijk schriftelijk akkoord is gegaan met andere voorwaarden.

Aan eventueel overeengekomen uitzonderingen kunnen geen rechten voor toekomstige transacties ontleend worden.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Het accepteren van een aanbieding en/of het doen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

In deze algemene voorwaarden zijn de meest voorkomende situaties beschreven. Indien zich een situatie tussen studio hanne en de koper voordoet die niet niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

PRIJZEN EN AANBIEDINGEN

Alle prijzen op onze website zijn inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten.

Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is studio hanne bevoegd de prijzen, aanbiedingen en andere voorwaarden te wijzigen. Kopers kunnen geen rechten ontlenen aan prijzen en aanbiedingen uit het (recente) verleden.

studio hanne kan niet aan prijzen of aanbiedingen gehouden worden als de koper redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de prijs of aanbieding, ofwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

VERZENDKOSTEN

De verzendkosten die bij verzendingen binnen Nederland bij iedere bestelling in rekening worden gebracht bedragen € 6,75.

Als de koper meerdere artikelen bestelt, blijft de hoogte van de verzendkosten gelijk. Tenzij hierdoor het verandert van een brievenbuspakje naar een pakket.

LEVERINGEN

studio hanne streeft er naar om alle bestellingen binnen 2-3 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden.

Als artikelen een langere levertijd hebben of (tijdelijk) niet geleverd kunnen worden zal u binnen 3 weken via e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden.

studio hanne is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door post en pakketbezorgers.

studio hanne is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

studio hanne betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van bestelde artikelen. Desondanks kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. U dient dit direct na ontvangst van de artikelen te melden. De levering zal dan eventueel op kosten van studio hanne worden aangevuld of opnieuw worden gedaan.

BETALINGSMOGELIJKHEDEN

De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat u het aanbod aanvaardt en u voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet per e-mail is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
Het verschuldigde bedrag kan betaald worden via iDEAL of een van de andere betaal mogelijkheden. studio hanne accepteert iDEAL betalingen van Nederlandse banken.

Na ontvangst van het bedrag, worden de artikelen aan u geleverd.

KLACHTEN

studio hanne doet er alles aan om u een perfect product te leveren. Wij raden u aan de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Mochten de bestelde artikelen niet aan uw verwachtingen voldoen, dan dient u ons hier zo snel mogelijk per email van op de hoogte te stellen. studio hanne zal dan proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg met koper en op de best mogelijke manier op te lossen.

RECLAMATIE EN RETOURNEREN

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren.
Tijdens de zichttermijn van 14 dagen dient de koper zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking. Koper zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.
U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. De artikelen kunnen binnen het zichttermijn worden geretourneerd in de originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via . Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding en ontvangst van uw retour gemelde artikelen terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

AANSPRAKELIJKHEID

Iedere aansprakelijkheid van studio hanne, van het personeel en de producten van studio hanne voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. studio hanne is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

studio hanne aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van studio hanne.

De aansprakelijkheid van studio hanne is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel.

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en studio hanne, dan wel tussen studio hanne en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en studio hanne, is studio hanne niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van studio hanne.

OVERMACHT

studio hanne is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de een koper, als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop studio hanne geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor studio hanne niet in staat is haar verplichtingen na te komen. studio hanne heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert.

Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heeft zowel u als studio hanne het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding, de koop te ontbinden.

PRIVACY

studio hanne respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de afhandeling van de bestelling.

De gegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld.

TOEPASSELIJK RECHT

Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
E-mail:

KvK: 81094477
BTW-ID: NL003331383B35

© Copyright studio hanne - 2024 | CMS | fr3sh